Vem svartmålar?

Barometerns debattsida
Svar till Peter Lilja.

Moderaternas Peter Lilja ondgör sig i ett debattinlägg över mig och Centerpartiet. Om Peter Lilja läst hela min debattartikel så hade han sett att det är det politiska ledarskapet jag ifrågasätter. Det är beklagligt att inte Lilja med ett ord berör den politik han bedrivit hand i hand med socialdemokraterna.

Han kunde ha berört utförsäljningarna av fastigheterna, höjda kommunalrådslöner, förslaget att lägga ner delar av Alsterbro skola, flytten av Jutegården, förslaget att göra torget till bilparkering och bristen på dialog och insyn för medborgarna och politiken i övrigt. Jag kan göra lista ännu längre på alla självmål som (m) och (s) medverkat till. Det är inte jag och Centerpartiet som svartmålar Nybro kommun, det har (M) och (S) själva starkt bidragit till med den förda politiken. Ett problem är att flera av våra anställda söker sig från kommunen som arbetsplats. Ett annat problem är att folk både i och utanför vår kommun frågar – vad håller De på med i Nybro, vad är det som händer?
Det är detta som Peter Lilja borde oroa sig för och fundera över vad det beror på.

Centerpartiet söker nu väljarnas stöd för att återskapa det politiska förtroendet och för ett öppet, grönt, tryggt och företagsamt Nybro.

Christina Davidson (c)
Nybro

Annonser

Ett grönare Nybro!

Följande debattartikel publicerades i Barometern 20140821

Centerpartiet i Nybro söker väljarnas förtroende för att bygga en öppen, grön, trygg och företagsam kommun.
En öppen kommun
Efter ett antal turbulenta år inom kommunpolitiken i Nybro så finns mer att önska ur en demokratisk aspekt. Jag efterlyser insyn, dialog och debatt mellan majoriteten och oppositionen. Nu behövs öppenhet, framtidstro och ledarskap. Vi folkvalda politiker med medborgarna som våra uppdragsgivare ska bedriva politiskt arbete med öppenhet och insyn. Vi ska verka för ett tillåtande klimat så att Nybroborna kan känna stolthet och kunna påverka kommunens utveckling. Det är viktigt att invånarna, näringslivet, föreningslivet m.fl. upplever hög tillgänglighet och gott bemötande som ger dem anledning att tala väl om kommunen och dess service. Så är det tyvärr inte idag.
En grön kommun
Idag kommer över hälften av all energi som används i Sverige från förnybara energikällor. I Nybro kommun har det de senaste åren byggts två vindkraftspaker och vi vill fortsätta att bygga ut den förnybara energin. Vi vill ha en mångfald av alternativ energi i såväl uppvärmning som drivmedel till fordon. Det behövs biogasproduktion i vårt närområde och vi vill bygga ut infrastrukturen för elbilar. Vi vill ha en bra kollektivtrafik med hög tillgänglighet mellan våra orter. För hela Nybro kommuns utveckling är en levande och attraktiv landsbygd viktigt. Där ska vi ha en fungerande infrastruktur med bredband, fiber och mobiltäckning, skolor, näringsliv och produktion av energi, mat och upplevelser. Vi vill ställa tuffa krav i offentliga upphandlingar, framför allt i de som görs för skolor och äldreboende, så att all mat som ligger på barns och äldres tallrikar minst lever upp till det svenska djurskyddet, produceras utan onödig användning av antibiotika och är sund, säker och hållbar. Vi vill prioritera arbetet i kommunen för giftfria förskolor, skolor och andra miljöer där barn vistas.
En trygg kommun
Vi vill värna valfriheten och invånarnas rätt att välja sin välfärd. Rätten att välja sin egen vårdcentral, vem som ska vara stöd i vardagen och barnens förskola är nu en del av vardagen. Jag är tacksam för att vi idag har flera alternativ inom barnomsorgen och flera privata hälsocentraler i Nybro. Jag välkomnar fler, dessa är ett bra komplement till det offentliga. För oss är omsorgen och välbefinnandet hos våra invånare viktigare än själva driftsformen. Tyvärr ser vi hur Nybro av ideologiska skäl, fortfarande förvägrar äldre människor möjligheten att bestämma över sina egna liv. Centerpartiet accepterar inte en sådan hantering av våra äldre. Vi vill jobba för att klara full behovstäckning inom barnomsorgen samt att barnomsorg erbjuds föräldrar på tider som är anpassade till ett modernt arbetsliv.
En företagsam kommun
Vi behöver fler människor som arbetar, för att vi ska ha råd med en bra skola, tillgänglig vård och trygg omsorg i framtiden. I kommunen behöver vi ständigt nya målmedvetna insatser för fler jobb. I kommunen är arbetet med ett gott lokalt företagsklimat avgörande för jobben. Goda lokala förutsättningar är centralt för att företag ska kunna starta och växa. I Svenskt Näringslivs ranking för 2014 hamnar Nybro kommun på plats 269 av 290 kommuner, det är en katastrofal låg placering. Vår målsättning är att kommunen ska finnas bland de 100 bästa inom tre år. Vi måste ta tag i och arbeta med bemötande och attityden från politiker och tjänstemän gentemot vårt näringsliv. Vi vill stimulera nyföretagande inom välfärdsområdet och vi behöver satsa mer på yrkesutbildning som utbildar för vårt näringslivs behov. Vi behöver jobba mer med samarbete mellan skola och näringsliv.
För att komma på rätt väg in i framtiden behöver vi nu en kommunledning som tar på sig ledartröjan och jobbar för demokrati och öppenhet, för en grön, trygg och företagsam kommun! Centerpartiet ber om ditt förtroende den 14 september!
Christina Davidson (C)
Gruppledare

Vem ska ta besluten?

Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Bernt Jonsson.

Vilka beslut ska tas av kommunfullmäktige?

För drygt ett år sedan ställde jag en interpellation till kommunfullmäktiges ordförande ang vilka beslut som ska tas av kommunfullmäktige. Då handlade det om att vi på en kort tid haft två stora principiellt viktiga frågor som beslutats utanför den folkvalda församlingen. Det var arrende/köpekontraktet på tomten vid Trädgårdsmästaren och nedläggning av Transtorpsskolan. Frågan om Transtorpsskolan överklagades och förvaltningsrätten gav Nybro kommun en bakläxa och Transtorpsskolan blev en fråga för kf att besluta om.

Nu är det åter aktuellt att ställa samma fråga. Denna gång utifrån det stora omfattande fastighetspaketet. När det gäller fastighetspaketet och det inriktningsbeslut som togs i kf den 7 juli så anser vi att det inte är tillräckligt. Det är fortfarande många stora viktiga frågor i det slutgiltiga avtalet som givetvis måste till kf för beslut. Det handlar om ”skallkraven”, hyresavtalen, ev vite mm.

Ärendet ska självfallet först till berörda nämnder, styrelser och kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige är den enda folkvalda församlingen i en kommun. Vi anser att det är här de stora och viktiga samt principiella frågorna ska beslutas. Om inte kf ska ta beslut i dessa frågor vad ska då kf behandla?

Våra frågor till kommunfullmäktiges ordförande är därför:

Vad är Din uppfattning när det gäller fullmäktiges status?

Ska den folkvalda församlingen ta viktiga och principiella beslut?

Delar Du vår uppfattning att en försäljning av kommunens fastigheter och dess köpeavtal ska beslutas av kommunfullmäktige?

Om inte kommunfullmäktige ska ta beslut i frågan, vem ska då ta det slutgiltiga beslutet?

För Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp

Christina Davidson Lars-Gunnar Hellström

Vad betyder skilsmässan i konkret politik?

Det är inte oväntat att samarbetet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i Nybro bryts. Men för att detta ska bli trovärdigt och inte bara tomma ord i valrörelsen så förutsätter jag att frågan om fastighetsförsäljningen hävs. För vad är annars skillnaden och vilken politisk betydelse har då brytningen? Om man tre veckor innan skilsmässan är rörande överens om fastighetsförsäljningen, kommunens största affär och beslut någonsin, sedan häver samarbetet, vem ska då ta ansvar för de konsekvenser som detta beslut medför? Tar inte (S) tillbaka frågan så är man för en lång framtid fastnaglad i ett samarbete med (M) oavsett man vill eller inte.

Den enda fråga som man varit oense om är frågan om LOV, detta visste man dock innan man påbörjade samarbetet.

Det har varit två år av turbulens i Nyborpolitiken med frågor som (S)och (M) drivit mot medborgarnas vilja. Jag behöver bara nämna fastighetsförsäljningen, Jutegården, parkering på torget, turbulensen runt NBAB med sparkad ordförande och Vd, demokratifrågan och brist på insyn och öppenhet. Det har också varit turbulent då (S) haft tre olika personer som under fyra år har suttit på kommunalrådsstolen. Det inger inte trygghet och stabilitet i det ekonomiska läge som kommunen befinner sig i.

Vad Nybro kommun nu behöver är stabilitet och ett tydligt ledarskap. Med ett starkt Centerparti efter valet är det möjligt!

Ja eller nej, nej eller ja!

Kommunledningen har i tid och otid försökt att klistra på Centerpartiet epitetet ”nejsägare”. För att förtydliga vad vi har sagt ja och nej till de senaste åren så lämnar jag här ett litet axplock så kan var och en bilda sig en egen uppfattning!

Vi har sagt ja till
Bibehålla högstadiet i Alsterbro.
Bilfritt torg i Nybro.
Bibehålla och utveckla Jutegården i nuvarande lokaler.
Öppenhet och att folkvalda ska få handlingar i god tid före sammanträdet.
Behålla kommunala fastigheter i kommunens ägo, istället för att sälja dem billigt och hyra tillbaka dem dyrt!
Att ge våra barn en giftfri vardag (motion från C)
Att arbeta fram ett långsiktigt och strategiskt näringslivsprogram
Att ge våra äldre den fulla rätten att själva bestämma vem som ska utföra hjälp och stöd i vardagen.
Bygga 16 nya lägenheter vid NBABs kontor
Att hela skattekollektivet ska ansvara för blockförhyrningen av 32 lägenheter vid Awes tomt
Därutöver så väntar vi fortfarande på leverans av ett landsbygdsprogram som strategiskt stakar ut framtida utveckling på landsbygden.
mm, mm, mm, mm

Vi har sagt nej till
Höjda politikerarvoden.
Ägardirektiv som delas ut i tid och otid utan dialog.

Jag är övertygad om att vi förtroendevalda har ambitionen att utveckla vår kommun och göra den attraktivt att leva och verka i. Sen har vi olika vägar att nå vårt mål och det är väl det som är politik och demokrati.

Varumärket Nybro

Det finns goda förutsättningar för positiv utveckling av Nybro kommun. Vi har lägre arbetslöshet än andra kommuner i länet. Vi har bra skolor som utmärker sig bland Sveriges bästa. Vi arbetar aktivt med miljöfrågorna och andelen närproducerade tjänster som upphandlas ökar. Vi har ett rikt och aktivt förenings- och kulturliv. Det är tillsammans med personal, företag, föreningar och enskilda som vi kan lyckas ännu bättre.
Det är viktigt för en kommun att bygga ett varumärke för att uppnå en positiv utveckling och för att hantera motgångar i kommunen. För att synas som en attraktiv kommun är det av yttersta vikt att kommunen identifierar och lyfter fram unika värden. Det är viktigt att kommunens varumärkesbyggande är brett förankrat så att personal, näringsliv, föreningar och enskilda hjälper till att sprida en positiv bild av kommunen.
För att nå ett positivt varumärke så duger det inte att styra som kommunledningen i Nybro nu gör. Man kan inte i tid och otid lyfta frågor och driva frågor mot medborgarna. Nybroborna måste känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling. Vi kan inte mörka fakta och minska insynen.
Byggandet av varumärket Nybro går inte speciellt bra just nu! Hanteringen och förslaget om försäljningen av kommunens och NBABs fastigheter är ett exempel på kommunledningens ovilja till förankring, dialog och öppenhet.

Hyresgästerna har inte fått komma till tals i frågan. Insynen i processen har varit minimal för politiker, allmänhet och press. Det har gjorts två av varandra oberoende värderingar av fastigheterna. Kommunledningen har ännu inte redovisat värderingen fastighet för fastighet. Detta gör det omöjligt att få en bild av affären.
Priset för fastighetspaketet ligger under det marknadsmässiga värderade riktmärket. Invånarna i Nybro kommun gör en riktigt dålig affär. Kommunen får en ökad hyreskostnad för de lokaler som ska hyras tillbaka. Totalt ökar driftkostnaden med ca. 8-10 miljoner kronor/år.

I stället för att upprätta vettiga internhyror, baserade på det i dag relativt låga ränteläget, avskrivningar, drift, erforderliga investeringar etc, står man nu i begrepp att hyra av en aktör som utöver ovan nämnda poster även har ett avkastningskrav på 5-6 %, dvs ett vinstpåslag.

Vid en internhyra betalar man till sig själv, vid extern hyra förflyttas kapitalet till en privat aktör utanför kommunens gränser. Pengar som idag inte finns utan som måste tas från verksamheterna inom skola, barn- och äldreomsorg.

Det är nog inte många som tror att ett fastighetsbolag kommer till Nybro och köper fastigheter och rustar upp dem utan att tjäna pengar. Är det fastigheter med externa hyresgäster är det inget större problem men är det bara egen verksamhet är det en mindre lyckad affär.

Kommunfullmäktige ska nu ta ett inriktningsbeslut om försäljning och sedan ge uppdrag att förhandla om hyror mm. Vet alla ledamöter vad detta kommer att föra med sig in i framtiden? Vi tror inte det!
Vårt råd till kommunfullmäktige på måndag är att ta tillbaka ärendet och låta frågan avgöras i valet den 14 september. Efter det så kan vi börja bygga ett gemensamt starkt varumärke för Nybro kommun!

Christina Davidson, Bodil Johansson, Åke Göthberg, Elin Ingvarsson, Anders Johansson, Ingeli Ivansson, Kenneth Petersson, Nils Grönqvist, Ing-Marie Gustafsson, Urban Eliasson, Maria Strömberg, Ulla-Stina Sandgren.

Realism i fastighetaffären….

Man kan inte både äta kakan och ha den kvar……..
Kommunledningen målar nu upp en bild om en ljusnande framtid för vård, skola, omsorg, nybyggnation, inflyttning, etableringar mm,i Nybro kommun. Det handlar ”bara” om att våga lyfta blicken och säga ja till denna fantastiska fastighetsaffär. Jag har i grunden en kristen tro, men om jag får raljera lite så tror jag inte det finns någon ”fastighets-Jesus”. Jag tror också att många insiktsfulla Nybrobor, delar den uppfattningen!

Att sälja kommunens fastigheter för att sedan hyra tillbaka dem kan inte vara annat än en dålig affär för skattebetalarna.
I framtiden kommer vi inte att kunna prioritera vård, skola, omsorg mm för att vi låst fast oss i långa dyra hyreskontrakt med en extern fastighetsägare. Vi kommer att få betala dyr hyra de närmaste 15-25 åren, oavsett kommunens ekonomi. Vill vi ha en förbättring/investering i lokalerna, slås den ut på hyran. Om fastighetspaketet går igenom kallar vi utgiften hyra istället för som tidigare underhåll eller investering.

I stället för att upprätta vettiga internhyror, baserade på det i dag relativt låga ränteläget, avskrivningar, drift, erforderliga investeringar etc, står man nu i begrepp att hyra av en aktör som utöver ovan nämnda poster även har ett avkastningskrav på 5-6 %, dvs ett vinstpåslag.
Vid en internhyra betalar man till sig själv, vid extern hyra förflyttas kapitalet till en privat aktör utanför kommunens gränser. Nu flyttar man välfärdspengar till privata fastighetsbolag som självklart har ett vinstintresse. Är detta sann socialdemokratisk politik??

Om kommunens nämnder och förvaltningar tidigare inte haft råd att betala erforderlig hyra, hur kan det helt plötsligt finnas utrymmer för ännu högre årliga kostnader? Med vilka medel/ramar ska nämnderna nu betala hyra?

Argumenten för fastighetsförsäljningen blandas i en salig röra.
Ska köpeskillingen täcka upp ett ökat utrymme i ramarna, eller…….?.
Ska köpeskillingen användas till att amortera befintliga lån, eller…..?
Ska köpeskillingen användas till investeringar i kvarvarande fastighetsbestånd, eller……?
Ska köpeskillingen användas till att bygga nya lägenheter, eller….?
Här blandas resultatposter med balansposter hej vilt. Reavinst ett enskilt år kan inte utjämna kostnadsökningar 20 år framåt

Kommunen får 128 mkr för sina fastigheter. Säg att vi betalar av detta på kommunens lån då får vi vi ca 2,3 mkr i minskade räntekostnader, dessa pengar räcker till att betala 25% av de ökade hyreskostnaderna. Affären ger möjligen tillfälle att amortera lån år ett, men detta blir som en upp-pumpad muskel med hjälp av lite anabola steroider – det blir dyra låtsasmuskler utan kraft. Musklerna förtvinar för varje år de kommande tjugo åren.

Fakta kvarstår, vi får ökade hyreskostnader på 8-10 mkr/år i minst 20 år!

Frågan kvarstår; hur får vi utökade medel till nämnderna så att de kan betala de nya höga hyrorna?